Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym pod adresem www.cmaimotyl.pl oferowanych do sprzedaży przez: Good Way Agnieszka Szefer z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wróblewskiego 42c/10, o numerze NIP 8991089688, REGON 932656911, adres mailowy sklep@cmaimotyl.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 1. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem” .
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia, kontaktu w sprawach dotyczących zamówień i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 2. W  myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Good Way Agnieszka Szefer o numerze NIP 8991089688, REGON 932656911 (Administrator).
 3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
 5. Dane osobowe przekazywane są realizatorom usługi doręczenia tj. Firmom Kurierskim/Poczcie Polskiej, a także operatorom szybkich płatności online tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 6. Klientom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Czynności wymienionych w punkcie 6. niniejszego paragrafu można dokonać wysyłając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej do Administratora lub samodzielnie poprzez edycję bądź usunięcie danych po zalogowaniu się do swojego konta.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator przechowuje powierzone dane osobowe, a po odwołaniu zgody przez Klienta przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 3 Przebieg transakcji

 1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wypełnia formularz zakupu za pośrednictwem witryny www.cmaimotyl.pl
 2. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. Po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, której termin podany jest w opisie każdego produktu. Do czasu realizacji nie jest wliczony czas dostawy realizowanej przez dostawcę.
 7. W wyjątkowych okolicznościach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 8. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
 9. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 10. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

§ 4 Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

i) szybkim przelewem bankowym online Przelewy24 (przedpłata);

ii) za pośrednictwem systemu PayPal (przedpłata);

iii) standardowym przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata)

Właściciel konta: Good Way Agnieszka Szefer
Nazwa banku: ING.
Numer konta: 16 1050 1911 1000 0097 3803 9776

iiii) płatność przyjmowana przez Kuriera dostarczającego przesyłkę (pobranie)

§ 5 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

 1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
 2. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 3. Zwrotowi nie podlega Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono nadruk, rozmiar, kolorystykę itp.)
 4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu) na adres: Good Way Agnieszka Szefer, ul. Wróblewskiego 42c/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.
 6. Wraz z odsyłanym towarem Klient powinien zwrócić także wszystkie produkty/świadczenia, które otrzymał jako gratis, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego ma prawo do: a) złożenia świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi wypełniając formularz reklamacji. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać numer paragonu oraz numer zamówienia. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
 3. Zwrot/Reklamacja towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
 4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiana zostanie podana do wiadomości w wiadomości e-mail lub/i w komunikacie na stronie Sklepu. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Sklepu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Klient akceptuje nową wersję Regulaminu Serwisu.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
X